ביצוע ותקנות – סעיף 83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

סעיף 83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 קובע כדלקמן:

“83. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.”

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס’ 2550, ג’ בניסן התשע”ו} ובמסגרתו תוקן סעיף הנ”ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

“83. ביצוע ותקנות (תיקון התשע”ו (מס’ 18))
(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב) השר, בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי:
(1) לקבוע כללים למתן חוות-דעת מומחה לצורך קביעת היותו של אדם בעל כשירות לעניין סעיפים 32יג, 32יד, 32טו ו- 32יט או לצורך קביעת היותו מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר, לעניין יכולתו של אדם להביא את דעתו ורצונו ולעניין יכולתו לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בנוגע להליכים לפי חוק זה;
(2) לקבוע סוגי מומחים נוסף על רופאים שיהיו מוסמכים לתת חוות-דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה (1), כולם או חלקם, לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון;
(3) לקבוע כללים בדבר העמדת רשימת מומחים שיהיו רשאים לתת חוות-דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה (1);
(4) לקבוע כללים הנוגעים לבעלי מקצוע כהגדרתם בסעיף 32טו, לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון.”

הערה: תיקון מס’ 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

בהצעת חוק הממשלה {890, ג’ בחשוון התשע”ה, 27.10.14} נאמר:

“מוצע לתקן את סעיף 83 לחוק ולהסמיך את שר המשפטים, בהסכמת שר הבריאות, לקבוע כללים למתן תעודות ואישורים רפואיים לצורך קביעת היותו של אדם בעל כשירות לעניין סעיפים 32י(ט) או 32יג(ג) או לצורך קביעת היותו מסוגל או אינו מסוגל להבין בדבר לעניין החוק כמו-כן מוצע כי שר המשפטים יקבע, בהסכמה כאמור, כללים בדבר מומחים שיהיו רשאים לתת תעודות ואישורים כאמור, לרבות בדבר מומחיות וניסיון שיידרשו מהמומחים, ולרבות כללים בדבר רשימת מומחים כאמור.”

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *