בלוגסטור

בלוגסטור

שינוי הצו הזמני ועיון מחדש

1. הדין סעיף 368 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובע: "368. עיון מחדש (תיקון התשס"א (מס' 7)) (א) לבקשת בעל דין רשאי בית-המשפט לעיין מחדש בצו זמני שניתן, אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שנתגלו מאז מתן הצו, או אם ראה כי מלכתחילה לא היתה הצדקה...

קראו עוד

בקשה לצו מניעה זמני

1. כללי סדרי הדין להגשת בקשה לצו מניעה זמני ועל דרך ניהול הדיון בה פורט בשער א' הדן בסעדים זמניים {ראה גם תקנות 360 עד 370 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984}. בקשה למתן סעד זמני או לביטולו מוגשת כבקשה בכתב על-פי מצוות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הדיון בה אף...

קראו עוד

הפקדת ערבויות בעת מתן סעד זמני

1. הערבויות השונות 1.1 הדין תקנה 364 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת את סוגיית הפקדת הערבויות לסוגיהן בעת מתן סעד זמני, וצו מניעה זמני בכלל זה. התקנה קובעת כי: "364. ערבות וערבון (א) בית-המשפט לא ייתן סעד זמני אלא בכפוף להמצאת התחייבות עצמית כאמור בתקנה...

קראו עוד

התנאים והעקרונות למתן צו מניעה זמני

1. שמירה על המצב הקיים העיקרון העומד בבסיס סמכותו של בית-המשפט למתן צווים זמניים, הינו שמירת המצב הקיים, עד להכרעה בתיק העיקרי. יפים לעניין זה, דבריו של ד"ר א' וינוגדר {צווי מניעה (הוצאת הלכות בע"מ, 1993)}: "צו מניעה זמני מגמתו בעיקרה לשמר את המצב הקיים בשטח (סטטוס...

קראו עוד

מהותו של צו המניעה הזמני ומטרתו

המטרה העיקרית והבולטת במתן סעד זמני בכלל הינה שמירה על המצב הקיים. תקנות סדר הדין בהם דנו לעיל כמו גם סעיף 75 לחוק בתי-משפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 מהווים את היסוד החקיקתי לסמכותו הכללית של בית-המשפט לתת סעד. סעיף 75 קובע, כי "כל בית-משפט הדן בעניין אזרחי, מוסמך לתת...

קראו עוד

סדרי הדין בבקשה למתן סעד זמני או בקשה לביטולו או שינויו

1. הדין הוראות כלליות באשר לסדרי הדיון בבקשה לסעד זמני על הדרישות שבקשה כזו צריכה לעמוד בהם, קיימות בתקנות סדר הדין האזרחי, פרק כ"ח, סימן א': "360. הגדרות (תיקון: התשס"א(6)) בפרק זה: "בית-משפט" - לרבות רשם שהוא שופט; "הפסקת תובענה" - לרבות דחיה ומחיקה של תובענה;...

קראו עוד

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !