בלוגסטור

העתק צילומי כראיה – סעיף 41 לפקודת הראיות

סעיף 41 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א-1971 קובע כדלקמן: “41. העתק צילומי כראיה העתק צילומי של מסמך, מסוג מסמכים שנקבע לעניין זה בתקנות, אשר מצורף אליו אישור שההעתק נעשה מן…

עדות כהן דת – סעיף 51 לפקודת הראיות

סעיף 51 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א-1971 קובע כדלקמן: “51. עדות כהן דת כהן דת אינו חייב למסור עדות על דבר שנאמר לו בווידוי ואשר גילויו אסור עליו לפי דיני…

עדות עובד סוציאלי – סעיף 50א לפקודת הראיות

סעיף 50א לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א-1971 קובע כדלקמן: “50א. עדות עובד סוציאלי (תיקון: התשנ”ו) (א) עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, תשנ”ו-1996, אינו חייב למסור ראיה על דבר הנוגע…

עדות פסיכולוג – סעיף 50 לפקודת הראיות

סעיף 50 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א-1971 קובע כדלקמן: “50. עדות פסיכולוג (א) פסיכולוג-מומחה כמשמעותו בצו שהותקן לפי סעיף זה אינו חייב למסור ראיה על דבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותו…