בלוגסטור

בלוגסטור

הזכות לתבוע בסכסוך בבתים משותפים – סעיף 73 לחוק המקרקעין

סעיף 73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "73. הזכות לתבוע בסכסוך ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח: (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72; (2) נציגות הבית המשותף." על-פי סעיף 73 לחוק המקרקעין, כל בעל דירה בבית המשותף וכן נציגות הבית יכולים...

קראו עוד

סמכות המפקח על הבתים המשותפים להכריע בסכסוכים – סעיף 72 לחוק המקרקעין

סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "72. סמכות להכריע הסכסוכים (תיקונים: התשמ"ח, התשנ"א, התשנ"ב, התשנ"ו, התשנ"ז, התשס"א, התשס"א (מס' 2), התשס"ב (מס' 2), התשס"ח (מס 2)) (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים...

קראו עוד

הגשת תביעה למפקח על הבתים המשותפים – סעיף 71ג לחוק המקרקעין

סעיף 71ג לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "71ג. הגשת תביעה למפקח (תיקון התשנ"ה) (א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהיעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות...

קראו עוד

שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה (סעיף 71ב לחוק המקרקעין)

סעיף 71ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "71ב. שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה (תיקונים: התשנ"ה (מס' 3), התשס"ח) (א) על-אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד...

קראו עוד

שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה – הגדרות (סעיף 71א לחוק המקרקעין)

סעיף 71א לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "71א. הגדרות (תיקונים: התשנ"ה (מס' 3), התשס"ח) בסימן זה: "חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; "זכויות בניה" - זכויות לבניה בבית משותף לפי תכנית בת-תוקף כמשמעותה בפרק ג' לחוק התכנון והבניה; "הרחבה" -...

קראו עוד

החלטות בעלי הדירות בבית משותף – סעיף 71 לחוק המקרקעין

סעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "71. החלטות בעלי הדירות (תיקון התשס"ב(2)) (א) החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח...

קראו עוד

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !