בלוגסטור

בלוגסטור

אסיפה כללית בבית משותף – סעיף 70 לחוק המקרקעין

סעיף 70 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "70. אסיפה כללית (תיקון: התשנ"ב) קבע תקנונו של בית משותף הוראות בדבר קיום אסיפה כללית של בעלי הדירות והאסיפה לא נתכנסה במועדה בהתאם להוראות התקנון, רשאי המפקח לכנסה ולקבוע את סדר יומה, והוראות התקנון בדבר אסיפה כללית...

קראו עוד

הנציגות – מורשה של בעלי הדירות בבית משותף – סעיף 69 לחוק המקרקעין

סעיף 69 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "69. הנציגות - מורשה של בעלי הדירות הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא-ומתן אחר בשם כל...

קראו עוד

השכר לנציגות הבית המשותף – סעיף 67 לחוק המקרקעין

סעיף 68 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "68. השכר לנציגות השכר שנקבע על-ידי המפקח לנציגות שנתמנתה כאמור בסעיף 66 או בסעיף 67, דינו כדין הוצאה שבעלי הדירות חייבים להשתתף בה כאמור בסעיף 58." כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא...

קראו עוד

הנוהל באין נציגות בבית המשותף – סעיף 67 לחוק המקרקעין

סעיף 67 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "67. הנוהל באין נציגות (א) לא נכונה בבית משותף נציגות לפי הוראות התקנון, או שהנציגות אינה פועלת, רשאי המפקח למנות לאותו בית נציגות, והוראות סעיף 66 יחולו, בשינויים המחוייבים, על מינוי הנציגות, על קביעת שכרה ועל מעמדה....

קראו עוד

הנציגות הראשונה בבתים משותפים – סעיף 66 לחוק המקרקעין

סעיף 66 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "66. הנציגות הראשונה (א) עם רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים ימנה המפקח שנתן את צו הרישום נציגות זמנית לאותו בית עד שתיכון הנציגות הראשונה לפי התקנון; הרכב הנציגות הזמנית יהיה בהתאם להמלצת בעלי הדירות שביקשו את הרישום;...

קראו עוד

נציגות הבית המשותף – סעיף 65 לחוק המקרקעין

סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן: "65. נציגות הבית המשותף לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון." מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית...

קראו עוד

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !