בלוגסטור

קיזוז – סעיף 36 לחוק המקרקעין

ב- (ת”א) 1012/01 {ד”ר מתתיה יעקב נ’ נוריאלי דוד ואח’, תק-מח 2003(1), 40259 (26.02.2003)} נקבע: “ראשית, אכריע בשאלה, האם במקרה הנדון בפניי ובמסגרת הנסיבות האמורות לעיל – ניתן להעלות טענת…

הזכות לפירות – סעיף 35 לחוק המקרקעין

1. כללי הבעלות בנכס כוללת גם את הזכות ליהנות מן הרווחים שהוא מניב, המכונים בלשון המחוקק הפירות של הנכס. במקרקעין המצויים בבעלות משותפת, ראוי שיחלקו השותפים ביניהם את הרווחים שהם…

זכות השותף לעשות בחלקו – סעיף 34 לחוק המקרקעין

1. כללי הוראה זו משקפת את התפיסה הבסיסית המעוגנת בדיני הקניין, המכירה בחופש הניתן לבעלים משותף במקרקעין לבצע עסקאות בחלקו במקרקעין המשותפים אף בלא הסכמת יתר השותפים, והמגבילה באורח קוגנטי…

תשלום בעד השימוש – סעיף 33 לחוק המקרקעין

1. כללי לפי האמור בסעיף 33, שותף חייב בשכר ראוי בעד שימושו במקרקעין המשותפים. “פשיטא שהשותפים יכולים להסכים ביניהם שלצורך השימוש יחולקו המקרקעין לחלקים מסויימים – אתה אינך חייב לי…