הזכות לתבוע בסכסוך בבתים משותפים – סעיף 73 לחוק המקרקעין

סעיף 73 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כדלקמן: “73. הזכות לתבוע בסכסוך ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח: (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72; (2) נציגות הבית המשותף.” על-פי סעיף 73 לחוק המקרקעין, כל בעל דירה בבית המשותף וכן...

סמכות המפקח על הבתים המשותפים להכריע בסכסוכים – סעיף 72 לחוק המקרקעין

סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כדלקמן: “72. סמכות להכריע הסכסוכים (תיקונים: התשמ”ח, התשנ”א, התשנ”ב, התשנ”ו, התשנ”ז, התשס”א, התשס”א (מס’ 2), התשס”ב (מס’ 2), התשס”ח (מס 2)) (א) סכסוך...

הגשת תביעה למפקח על הבתים המשותפים – סעיף 71ג לחוק המקרקעין

סעיף 71ג לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כדלקמן: “71ג. הגשת תביעה למפקח (תיקון התשנ”ה) (א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהיעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת...

שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה (סעיף 71ב לחוק המקרקעין)

סעיף 71ב לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כדלקמן: “71ב. שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה (תיקונים: התשנ”ה (מס’ 3), התשס”ח) (א) על-אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני...

שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה – הגדרות (סעיף 71א לחוק המקרקעין)

סעיף 71א לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כדלקמן: “71א. הגדרות (תיקונים: התשנ”ה (מס’ 3), התשס”ח) בסימן זה: “חוק התכנון והבניה” – חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965; “זכויות בניה” – זכויות לבניה בבית...

החלטות בעלי הדירות בבית משותף – סעיף 71 לחוק המקרקעין

סעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כדלקמן: “71. החלטות בעלי הדירות (תיקון התשס”ב(2)) (א) החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר...

אסיפה כללית בבית משותף – סעיף 70 לחוק המקרקעין

סעיף 70 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כדלקמן: “70. אסיפה כללית (תיקון: התשנ”ב) קבע תקנונו של בית משותף הוראות בדבר קיום אסיפה כללית של בעלי הדירות והאסיפה לא נתכנסה במועדה בהתאם להוראות התקנון, רשאי המפקח לכנסה ולקבוע את סדר יומה, והוראות התקנון...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !