ניהול ושימוש במקרקעין – סעיף 30 לחוק

1. כללי על-פי סעיף 30 לחוק המקרקעין, בעלי רוב החלקים במקרקעין המשותפים (ואין הכוונה למרבית השותפים, אלא לרוב בעלי החלקים) רשאים לקבוע כל דבר הנוגע לניהול הרגיל של המקרקעין, ולשימוש הרגיל בהם. בהוראת הסעיף בא לידי ביטוי עקרון שלטון הרוב, אך הוא מצומצם לניהול ושימוש...

הסכם שיתוף – סעיף 29 לחוק

1. כללי סעיף 29 לחוק המקרקעין מאפשר לכל השותפים לערוך הסכם בנוגע לניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם של השותפים. ההסכם יכול לעסוק בנושאים שונים הנוגעים לנכס המשותף, בניגוד להחלטת הרוב העוסקת בשימוש וניהול רגילים {ראו סעיף 30 לחוק המקרקעין},...

שיעור חלקו של שותף – סעיף 28 לחוק

1. חזקת השוויון – כללי הפסיקה עשתה שימוש בחזקה הקבועה בסעיף 28 לחוק מקום בו ההסכמות הקנייניות לא ציינו את חלקו של כל אחד מהשותפים, מלבד ציון הרכישה במשותף, ואפילו אם הוצגו אל מול האמור אינדיקציות, לחלוקה אחרת, ב”מעגלים” הרחוקים לסוגיה הקניינית שבדיון...

בעלות משותפת במקרקעין – סעיף 27 לחוק

בבחינת הוראות החוק העוסקות בשיתוף בנכסים, קובע סעיף 27 לחוק המקרקעין, כי חלקו של כל שותף מתפשט על כל הנכס המשותף. בכל חלק מסויים של הרכוש המשותף, נהנה כל שותף מבעלות יחסית, בהתאם לאחוזי הבעלות שלו. הסדר זה נובע מן המגמה להגביל את כוחם של השותפים היחידים לחלק את הרכוש...

יחסי השיתוף במקרקעין – הדין

סעיפים 36-27 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובעים: “27. בעלות משותפת במקרקעין מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסויים בהם. 28. שיעור חלקו של שותף חלקיהם של כל אחד מהשותפים במקרקעין, חזקה...

זכות המקים לרכישת המקרקעין – תשלום דמי שימוש – תנאי תשלום

1. הדין סעיפים 26-23 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובעים: “23. זכות המקים לרכישת המקרקעין (א) הוקמו המחוברים במקרקעין לא-מוסדרים, זכאי המקים לרכוש את המקרקעין במחיר שוויים בלי המחוברים, בשעת תשלום המחיר, אם נתמלאו שלושה אלה: (1) המקים סבר בתום-לב בשעת הקמת...

ברירת בעל המקרקעין וביצוע הברירה

1. הדין סעיפים 22-21 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובעים: “21. ברירת בעל המקרקעין (א) הקים אדם מבנה או נטע נטיעות (להלן: “הקמת מחוברים”) במקרקעין של חברו בלי שהיה זכאי לכך על-פי דין או לפי הסכם עם בעל המקרקעין, הברירה בידי בעל המקרקעין לקיים את...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !