מחשבונים משפטיים

עבודה שכר ופנסיה

 
פיצויי פיטורין והלנת פיצויים – נבוהלנת שכר – נבוחישוב שכר נטו – קבוצת שקל
מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2017-2018 – רשות המיסיםחישוב גובה המס על פיצויים בגין פריה מעבודה – קבוצת שקלחישוב החזרי המס המגיעים לשכיר בגין תשלומים לתוכניות ביטוח ופנסיה – שקל
מחשבון הטבות מס לעצמאיים – מנורה מבטחיםמחשבון לחישוב תקופת עבודה לצרכיי טופס 161 – עופר קנטורחישוב נקודות זיכוי במס העומדות לרשותך – קבוצת שקל
מחשבון פנסיה – מנורה מבטחיםחישוב עלות שכר – קבוצת שקלמחשבון דמי הבראה – מיכל
יעד פנסיוני – מידע על כלל חסכונותיך הפנסיונים – מנורה מבטחיםחישוב דמי אבטלה אחרי פרישה מעבודה – קבוצת שקלחישוב כדאיות לעבודה לפנסיונר המבקש לשוב לעבוד – קבוצת שקל
תכנון פרישה מיידית – בדוק מהו הסכום החד פעמי הנדרש לצורך קבלת הכנסה חודשית מבוקשת – קבוצת שקלתכנון פרישה עתידי – תכנן את הפנסיה החודשית הרצויה לך בעת פרישה – קבוצת שקלמחשבון גמלת נכות מעבודה (מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מעבודה) – המוסד לביטוח לאומי
בדיקת סכום הביטוח הכדאי למקרה אסון – קבוצת שקלהפנסיות של הביטוח הלאומי במקרים של מוות, נכות  או זיקנה – קבוצת שקלבדיקת זכאות לדמי אבטלה – המוסד לביטוח לאומי
מחשבון קופת גמל – מחשבונים לעםמחשבון דמי הבראה – מחשבונים לעםמחשבון דמי מילואים – מחשבונים לעם
מחשבון הלנת שכר -מחשבונים לעםתרגום שכר נטו לשכר ברוטו – קבוצת שקלמחשבון חישוב תשלום ביטוח לאומי
מחשבון דמי הבראה – אתר שומר שבתמחשבון שכר מינימום – אתר שומר שבתחישוב עלות מעסיק – סינאל
מחשבון פיצויי פיטורין – אתר שומר שבתמחשבון נקודות זיכוי – אתר שומר שבתמחשבון ביטוח לאומי – INFOMAS
מחשבון ימי מחלה – INFOMASמחשבון הודעה מוקדמת – INFOMASמחשבון שעות נוספות – INFOMAS
מחשבון שכר – גולינגומחשבון הוצאות דלק – גולינגוחישוב פיצויי פיטורים – פרישה
בדיקת זכאות לדמי לידה – המוסד לביטוח לאומימחשבון הודעה מוקדמת לפיטורים – פלקסחישוב פיצויי פיטורים – פורטל זכויות העובדים
טבלאות חישוב שכר – סינאלחישוב נקודות זיכוי – סינאלחישוב פיצויי פיטורים – קבוצת שקל
מחשבון הלנת שכר – פורטל זכויות העובדיםחישוב שכר נטו לפי ברוטו – סינאלחישוב שכר ברוטו לפי נטו – סינאל
מחשבון חישוב נטו מהברוטו – אתר שומר שבתמחשבון לבדיקת זכאות מענק עבודה – רשות המיסיםמחשבון להיוון פנסיה תקציבית – פרישה

חישובי ריבית וכספים

ריבית והצמדה לפי חוק – נבושערי חליפין יציגים – בנק ישראלריביות – בנק ישראל
סכום לפירעון – הפרשי הצמדה – מ.א. בקרה וניהולהחזר הון תקופתי תשלום קבוע בכל סוף תקופה – לוח שפיצר – מ.א. בקרה וניהולסכום לפירעון והפרשי שער – מ.א. בקרה וניהול
חישוב חוב לבנק בהוצל”פ – מ.א. בקרה וניהולחישוב הפקדה חודשית לצורך צבירת הון עתידי רצוי – קבוצת שקלכדאיות ניצול כספי ריבית על חיסכון בלבד או ניצול כספי הקרן בנוסף – שקל
חישובי הצמדה – מיכלחישוב חיסכון עתידי – קבוצת שקלבדיקת הצמדה וריבית על ההון – שקל
חישוב עסקת ליסינג וכדאיותה מול הלוואה רגילה – קבוצת שקלמחשבון תרגום ריבית אפקטיבית לנומינלית ולהיפך – בנק ישראלסימולטור  IBAN – סטנדרט בינלאומי לזיהוי חשבונות בנק- בנק ישראל
מחשבון עמלות בנקים – בנק ישראלמחשבון הלוואות – מחשבונים לעםמחשבון הלוואה – גולינגו
מחשבון שיעור הריבית הנומינלית השנתית – מחשבונים לעםמחשבון תשלום עבור הלוואה – מחשבונים לעםמחשבון הערך העתידי של השקעה – מחשבונים לעם
מחשבון המספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית – מחשבונים לעםמחשבון לחישוב גובה המס לביטוח הלאומי ומס בריאות – unqחישוב חוב לבנק בהוצל”פ – מ.א. בקרה וניהול
מחשבון רווח והפסד על הדולר – גולינגוהמרת שער מטבע – גולינגומחשבון הוצאות חודשיות – גולינגו
מחשבון נקודת האיזון – גולינגומחשבון ריבית דריבית – פלקסמחשבון ריבית רגילה – פלקס
חישוב הסכום המירבי המותר לשימוש במזומן – רשות המיסים

נזיקין

היוון תשלומים חודשיים – נבוהפסדי השתכרות – נבוכאב וסבל לפי הפלת”ד – נבו
נזקי תלויים ונקי עזבון – נבומחשבון אחוזי נכות – מחשבונים לעם

אזרחי

מועדי הגשה – נבומחשבון אזורי שיפוט – LawDataמחשבון אזורי שיפוט – נבו

מקרקעין

בדיקת תשואה על נכס – קבוצת שקלשומה עצמית למס שבח – רשות המיסיםמחשבון לביטוח דירה – משרד האוצר
מחשבון מס שבח – שומה עצמית – א. עומר ושות’ – משרד עורכי דיןבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים א. עומר ושות’ – משרד עורכי דיןבדיקת זכאות למענק מס ריבוי דירות – א. עומר ושות’ – משרד עורכי דין
מחשבון לבירור ולתשלום הוצאות פיתוח – משרד הבינוי והשיכוןמחשבון אגרות להיתרי בנייה – אגף השירותים והמידע הממשלתיאיתור דושים בתחום אחריות לשכה – רישום והסדר מקרקעין
המודל הדינמי לחישוב כדאיות כלכלית של מתחמי פינוי ובינוי – אתר השירותים ןהמידע הממשלתימחשבון הפחת לפי ספרות סכום השנים של חיי נכס במשך תקופה נתונה – מחשבונים לעםמחשבון פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת – מחשבונים לעם
איתור גוש, חלקה וכתובת – המרכז למיפוי ישראלמאגר מידע נדל”ן – פרטים על מכירות של זכויות במקרקעין – רשות המיסיםמחשבון מס רכישה – גולינגו
סימולטור מס רכישה – רשות המיסים

מיסים

מחשבון מדרגות מס – מחשבונים לעםחישוב החזרי מס – מיכלמחשבון החזרי מס – אתר שומר שבת
מחשבון חישוב תשלום ביטוח לאומי – אתר שומר שבתמחשבן נקודות זיכוי – גולינגומחשבון לחישוב מדרגות מס הכנסה – אינפומאני
מחשבון לחישוב מס הכנסה – unqמחשבון הטבות מס לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות – פרישהמחשבון פריסת מס – פרישה

משכנתאות

חישוב תשלומי החזר חודשי על משכנתא – קבוצת שקלחישוב גובה משכנתא מקסימלי אפשרי בהתייחס להחזר חודשי מבוקש – שקלחישוב עלות משכנתא – הלכה למעשה – קבוצת שקל
חישוב יתרת משכנתא – קבוצת שקלמחשבון משכנתא – מחשבונים לעםמחשבון משכנתא – גולינגו
כדאיות המרת המשכנתא באחרת עקב שינוי הריבית במשק – קבוצת שקלמחשבון מיחזור משכנתא – מחשבונים לעםמחשבון רגישות משכנתא – מחשבונים לעם
מחשבון משכנתא קרן שווה – מחשבונים לעםמחשבון עמלת פירעון מוקדם של משכנתא – מחשבונים לעםמחשבון עמלת פירעון מוקדם – גולינגו
מחשבון משכנתא קרן שווה – גולינגומחשבון משכנתא לעומת שכירות – גולינגומחשבון ריבית אפקטיבית לנומינלית – גולינגו
מחשבון ריבית נומינלית לאפקטיבית – גולינגומחשבון משכנתא פריים – גולינגומחשבון משכנתא גרייס – גולינגו
מחשבון רגישות משכנתא – גולינגו

מחשבונים כלליים

מחשבון לבדיקת זכאות לרישיון כלי ירייה פרטי – אתר השירותים ןהמידע הממשלתימחשבון המרת תאריך עברי לתאריך לועזי ותאריך לועזי לתאריך עברי – מחשבונים לעםמחשבון לאיתור התאריך הלועזי של מועדי ישראל
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמחשבון לחישוב גיל ההסכמה לקיום יחסי מין בישראלמחשבון קצבת ילדים – מחשבונים לעם
חשבון תאריכים – גולינגו