ביצוע ותקנות – סעיף 83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

סעיף 83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 קובע כדלקמן:

“83. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.”

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס’ 2550, ג’ בניסן התשע”ו} ובמסגרתו תוקן סעיף הנ”ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

“83. ביצוע ותקנות (תיקון התשע”ו (מס’ 18))
(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב) השר, בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי:
(1) לקבוע כללים למתן חוות-דעת מומחה לצורך קביעת היותו של אדם בעל כשירות לעניין סעיפים 32יג, 32יד, 32טו ו- 32יט או לצורך קביעת היותו מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר, לעניין יכולתו של אדם להביא את דעתו ורצונו ולעניין יכולתו לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בנוגע להליכים לפי חוק זה;
(2) לקבוע סוגי מומחים נוסף על רופאים שיהיו מוסמכים לתת חוות-דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה (1), כולם או חלקם, לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון;
(3) לקבוע כללים בדבר העמדת רשימת מומחים שיהיו רשאים לתת חוות-דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה (1);
(4) לקבוע כללים הנוגעים לבעלי מקצוע כהגדרתם בסעיף 32טו, לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון.”

הערה: תיקון מס’ 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

בהצעת חוק הממשלה {890, ג’ בחשוון התשע”ה, 27.10.14} נאמר:

“מוצע לתקן את סעיף 83 לחוק ולהסמיך את שר המשפטים, בהסכמת שר הבריאות, לקבוע כללים למתן תעודות ואישורים רפואיים לצורך קביעת היותו של אדם בעל כשירות לעניין סעיפים 32י(ט) או 32יג(ג) או לצורך קביעת היותו מסוגל או אינו מסוגל להבין בדבר לעניין החוק כמו-כן מוצע כי שר המשפטים יקבע, בהסכמה כאמור, כללים בדבר מומחים שיהיו רשאים לתת תעודות ואישורים כאמור, לרבות בדבר מומחיות וניסיון שיידרשו מהמומחים, ולרבות כללים בדבר רשימת מומחים כאמור.”

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


פרשנות לעניין המונח אדם חסוי בחיקוק – סעיף 80ב לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס’ 2550, ג’ בניסן התשע”ו} ובמסגרתו הוסף סעיף 80ב לחוק הנ”ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

“80ב. פרשנות לעניין המונח אדם חסוי בחיקוק (תיקון התשע”ו (מס’ 18))
נקבעה בחיקוק הוראה הנוגעת לאדם חסוי כמשמעותו בחוק זה, כנוסחו ערב פרסומו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס’ 18), התשע”ו-2016, תהיה משמעותו של המונח “חסוי” מי שבית-המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33 או מי שבית-המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס כאמור, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי, והכל לפי העניין.”

הערה: תיקון מס’ 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


תחולת הוראות על עובר – סעיף 80א לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס’ 2550, ג’ בניסן התשע”ו} ובמסגרתו הוסף סעיף 80א לחוק הנ”ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

“80א. תחולת הוראות על עובר (תיקון התשע”ו (מס’ 18))
הוראות החלות לפי חוק זה על אפוטרופוס של אדם ועל אדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית-המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס יחולו, בשינויים המחוייבים, עם על אפוטרופוס של עובר ועל עובר שמונה לו אפוטרופוס או שבית-המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס.”

הערה: תיקון מס’ 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


“חסוי”, “נציג”, “קרוב” ו”מקום מושב” – סעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

סעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 קובע כדלקמן:

“80. הגדרות (תיקון התש”ל)
בחוק זה:
“חסוי” – מי שבית-המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33, או מי שבית-המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס כאמור, והוא אף כשעדיין לא הוברר אם נתקיימו התנאים למינוי, הכל לפי העניין;
“נציג” של אדם – הוריו או אפוטרופסו הממונה, הכל לפי הוראות הפרק השני והשלישי;
“קרוב” – אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה;
“מקום מושב” של אדם – המקום בו נמצא מרכז-חייו; קטין, פסול-דין וחסוי, חזקה עליו שמקום-מושבו הוא במקום-מושבו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז-חייו נמצא במקום אחר.”

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס’ 2550, ג’ בניסן התשע”ו} ובמסגרתו תוקן סעיף הנ”ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

“80. הגדרות (תיקונים: התש”ל, התשע”ו (מס’ 18))
בחוק זה:
“נציג” של אדם – הוריו או אפוטרופסו הממונה, הכל לפי הוראות הפרק השני והשלישי;
“קרוב” – בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה;
“מקום מושב” של אדם – המקום בו נמצא מרכז חייו; קטין, פסול-דין ואדם שמונה לו אפוטרופוס, חזקה עליו שמקום מושבו הוא במקום מושבו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקום אחר;
“חוק זכויות החולה” – חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996;
“חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות” – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;
“טובתו” של אדם – מכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם;
“ייפוי-כוח מתמשך” – כמשמעותו בסעיף 32ב(א);
“מעון” – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ”ה-1965, למעט מקום שהיה שאינו משמש למגורים;
“השר” – שר המשפטים.”

הערה: תיקון מס’ 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

{לעניין הגדרת “חסוי” ראו בש”א (שלום חי’) 16983/03 זיצר שמואל נ’ לוי רחל, תק-של 2004(1), 31751 (2004); תמ”ש (משפחה יר’) 22322/01 ס’ א’ נ’ ס’ א’, תק-מש 2002(3), 348 (2002); תמ”ש (משפחה ת”א) 35070/97 י’ ט’ נ’ א’ ט’, תק-מש 2000(2), 118 (2000); תמ”ש (משפחה ת”א) 4570/98 פלונית נ’ היועץ המשפטי לממשלה, תק-מש 98(1), 101 (1998); לעניין הגדרת “קרוב” ראו בש”א (משפחה יר’) 1237/98, תמ”ש (יר’) 16132/97 פלונית נ’ אלמונית, תק-מש 99(1), 46 (1999); לעניין הגדרת “מקום מושב” ראו ע”א 7687/04 מרדכי ששון נ’ זוהר ששון, פ”ד נט(5), 596 (2005); תמ”ש (משפחה ת”א) 12850/00 כ’ מ’ נ’ כ’ י’, תק-מש 2000(3), 1087 (2000)}.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.